Aentwaereps

zondag, september 24, 2006

039: Den Boorentaure
Deis joar bestoa t den Boorentaure 75 [vaivenseiveteg] joar én den aigenér - de KBC-[kaabeisei] go t da f veere soame mé 't Stad. Et programa --da loept van de 16de [zésteengde] séptémber tot den 3den [darden] désémber-- éme z'in drai toale genoemd " Hoger/Higher/Plushaut "( aungs landsje n is draitoaleg: dus veraungderstél ek da "Higher" den titel in 't Dets mut zén).

Wa da z'in dieën taure gezeeng éme weit ek ni mor 'k ém et altaid e moteg gebaa gevaungde. No 't schént was z e' d oeët den ieëste wolekekraber van Uiraupa. Joa w én dan ? Is da na zoe bezaungder ? A ge da f vergelékt mé t den taure van de Katedroal, dan is dieën Boorentaure mor klain beer. Aungs Katedroal da z en bizjooke ! Den Boorentaure is doarmé f vergeleike n e lilek scharmeengkel, en échte blokedoeës. Al mut ek toogeive da ge van oep den Boorentaure n e schoeën oitzicht ét. Mor joa, da d é' d oek van oep de Katedroal. Dee j arsjitékte n éme n indertaid worschainlek d'Ameirekoane wile noawoape.

A ge toch nog eets mieër auver deis aungderwaerep wilt leize, sureft dan nor ieën van deis leengks:

http://www.pienternet.be/pano/boerentoren/info.html

http://antwerpenapart.be/archives/1653

http://www.hoger.be/index.php

http://gva.typepad.com/photos/boerentoren/index.html

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=G8H11J3S5

http://www.kbc.be/IPA/D9e01?t=~/vuurtoren

As de leengks ni marsjeire, dan kun de z'altaid kopjeire n én plake !

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage