Aentwaereps

donderdag, maart 24, 2011

178: Plezaent
Plezaent


Ik leis in de gazét “‘t Léste Nifs van daungderdag 24 mèèrt 2011” en artikeltsje van Fons Wuyts [Faungs Wets] oit Bèèrse n auver de klub dee j em oepgericht ei d as réjakse n oep et olandse leuk-fénomein. ’t Begint vaul Vloameenge de strot oit ’t aenge da f veral de keengdere n oem den oaverklap da waurdsje van auver de Moordaik er tuse gooje. Worschainlek komt da t duir da t de jufra j oep ’t schaul da d un zoe w oangelieërd ei. Mor wa d is er in godsnoam verkieërd on aungs waurd “plezaent”? De Plezaent-klub ei naa w al 2563 leide (dervan zén er 60 BV’s : Vloameenge n én Olanders !).Der zén zélefs meingse n oit Zoidafrika, de USA, Kanada j en Ostroalije bai! De Faungs zei: “Straks werd nog ieël de wèèreld plezaent !As ge gintréseird zé, sureft dan is nor:http://blog.seniorennet.be/1001_dialect/

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage