Aentwaereps

dinsdag, april 07, 2009

145: 't Grutste Konteinerschip :MSC Beatrice

MSC BEATRICEDe “MSC Beatrice”, ’t grutste konteinerschip van ieël de wèèreld ei ch gistere n oangelei in Aentwaerepe. (MSC sto f ver “Mediterranean Shipping Company”). Da schip is zoemor éfkes 366 meiter laengk én 51 meiter brieëd ! ’t Is gebaud gewere in Zoid-Koreija. De” MSC Beatrice “kan 14.000 TEU konteiners meineime. A ch ge bedeingt da t de ”Yunhe”, e sjineis konteinerschip van reiderai “Cosco” in 1998 kampejoong was én ‘mor’ 5250 konteiners kon leivere.
Vuirege weik was de "Beatrice " nog in Roterdam. Doar éme z’al ieërder zoeën ruisachtege scheipe binegekreige. Mor in Aentwaerepe n is da wél den ieëste kieër. Lot aungs aupe n oek ni de léste kieër. Tot naa too was ’t zoeë da t er alieën mor scheipe de Wésterschélde mochte oepvèère dee ni langer woare n as 360 meiter. Da schilt em dus mor 6 meiter. Mor joa réglemeingt is réglemeingt én deroem éme d’Holanders aungs dan oek tooloateeng mute geive oem dieë kolos nor Aentwaerepe te loate vèère. ‘k Aup da s z’er gi spait van gon éme én wai j oek ni nateurlek. Want de "MSC Beatrice" spél d eer proofkonain. D’Holanders éme nateurlek vuirwoarde gestéld: aungderaendere mag da schip alieën auverdag ’t Schéld oepvèère.As ’t meigevale n is dan muige w’in de tookomst nog zoeën groeëte guste verwachte. Want der must nogal wa ch gemanevreird were n oem da boetsje ba stilstoand oeëgwoater vaileg duir de voarguil te loeëdse n én dan langs den blaawe stieën te lége.
’t Schaint da t er plane zén oem in mai wér is twieë zoeën kolose in Aentwaerepe bine te loeëdse. Der zal nateurlek dan wér vaul volek rese!

Leengks:

http://www.havenvanantwerpen.be/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=598005.PDF

http://nl.wikipedia.org/wiki/TEU

http://www.nieuwsblad.be/Video/VideoPlayer.aspx?videoId=152468

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage