Aentwaereps

woensdag, juli 29, 2009

153:De Bagerwaereke van 't Schéld

't Verkét
(Simbaul van de vraijen duirgang van 't Schéld)


Da kan na ni j ei: na woare d'olanders akaurd da wai oem 't eive wa f ver scheipe mochte loate duirvèère nor Aentwaerepe én da wai 't Schéld varder mochte n oitbagere. Na gon dee kaipope toch wél dwarslige zeiker ! In godsnoam we gon de klok na toch ni trugdroije. We lèève toch ni mieër in de Midelieëwe n ei ! Aungs oave boikote da rokt aungs in aungs aentwaereps art. Ieëst woare z'akaurd én naa begine ze trug te krabele n én te zieëvere. Mor wai gon ni mé j aungs voote loate ramele. As z'ambras wile dan kune z'ambras kraige. Oe gèère da w'un mosele n oek in aungs kaske sloage, we zule dan wél oep en aender gon. Oek as z'oep vakaense wile goan nor bavuirbéld "la douce France" da s ze dan mor raungdraije langs Detsland of aenders ne weigentaks betoale wer da s ze ni ch goo f van zule zén. A ch ge mor éfkes bedeingt oevaul olandse weengkels da t er ieër al oep de Mèèr zén dan veeng d ekik da s ze ni mute zége da wai van un profeteire. Lot aungs aupe da 't amel wél zal koole zaungder bloaze. Der zén worschainlek mieër olanders mé j arsene dan da wai deingke. Dee zule da klain oepeke van apsjaers toch zeiker ni j un goesteeng geive. 't Is ni j oemda t er e poar zaikers aungder d'olandse poleteekers zén da wai j oek aungs bieën mute staifaawe.Worschainlek zal 't wél zain --- én da d aupe wai--- gelak gewoeënlek : ze droongke n e glas, ze piste ne plas, én ales bleif gelak 't was.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage