Aentwaereps

maandag, maart 26, 2007

086:Naurd-Zoidverbeendeeng


En gewéldege molepaip

Féfteg joar noada Brusel nen train kon loate raije van “de Noard” no “de Midi” ei d Aentwaerepe n aindelek oek zoeë molepaip oem van eeroit réchstreiks nor Oland te kune raize. Dee Naurd-Zoidverbeendeeng éme ze naa zjust ofis-jeil gaupend. De Midestoase is naa gin aindstoase ni mieër mor en duirgangstoase. Da s ze doar al ni f vaul ieërder on gedocht éme! Neige joar éme z’in de graungd zite vreute oem da kleir te speile da t er nen train rait aungder wa s ze naa “ en spaurwégkatedroal” noome, mor wa s z’ eest ade wile afbreike. Oe loemp kun de zain ! Gelukeg woare er toongs nog meingse mé j en art ver un stad én éme ze ni dezélefde stoemetait begoan as mé t de schaabureg on de laije ( wa t dee kloefkapers oek nog van plan woare mé t den ‘Bourla”) én dee schoeën aa trapgeiveltsjes achter ’t stadois dee ze dan vervange n éme duir moderne misbaksels van trapgeivels. Mut er gi zaend zén ! Alei as we na nog is ba de kèèskope n oep bezeuk wile goan, zal et amel wa raper én wa komfortoabeler gon. Da d aupe we toch.

't Neef Trantsje

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage