Aentwaereps

zaterdag, juni 17, 2006

016 De Stile Wite Marsj van Vraidag 26 mai 2006
’t Is ieël laengk geleije da t er in Aentwaerepe nog zoevaul volek in en maniféstoase meileep. D’écht’ Aentwaerpenére , dee j un art oep de zjuste plets ade, troke n unaige niks oan van ’t fait da t de rèège mé bake n oit de lucht veel. ’t Woare amel doeëdgewoeën meingse, alochtaune n én autochtaune, dee schaawer on schaawer langs de koije leepe.Woar is da d Aentwaerepe van main juigd gebleive? Toongs kone de meingse nog mé mekoar en babeltsje doong oep ’t stroat. Én as ’t gooj weir was dan weere de stoole boite gezét oep de lantoeër. Nateurlek weer er oek wel aféntoo ambras gemokt én woare er meingse dee mekoar oitmokte ver rote vis. Der weer geklapaid, der weer gerodeld. Der woare n er oek dee de zon ni j in’t woater kone zeeng schaine. Mor mekaendere n auveroeëp scheete n oemda t den ieëne e sjokelate klereke n ad én den aendere zoe blieëk zag as ne panekoek: nei da d ém ek noeët meigemokt ! Der weer wa d afgelache. Der weere mope getapt auver azainpisers, apsjaers, dodelérs, bloaskope, viswaive. Joa w oek auver zjanéte , raiskakers én sjokelate manekes, mor neemand zau deron gedacht éme n oem mé nen blafer meingse af te knale oemda ze toovaleg wa mieër in de zon geleige n ade n of ver de sjokelat woare. Aentwaerepe n is naa en tristege stad gewere deur de schuld van dieë n ieëne zot . ‘k Weit nog da d indertaid der in ’t Schiperskwarteer ale saurte raungdleepe. Men béste vreengde woare Greeke, Zweide n én Pakistoane . Schoeën doage n ém ek meigemokt ba Mazarakis , in de Zevenden Eimel én oep de boeëte van de zwarte manekes. Der weer wél is mé gelache mor w’éme ze noeët en peengt gewaigerd én ze kone n oek no de maskes goan as ze goesteeng ade. Meingse toch, woar zén we na j in godsnoam mé beizeg ? Meuge we na nog lache, meuge we na nog zwaenze ? Astembleeft, pakt aungs da ni j af ! Mokt van Aentwaerepe na ni de tristegste stad van Bélege !

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage