Aentwaereps

maandag, juli 24, 2006

025: Kafei Den Eingel Gediplomeird.


Kafei Den Eingel oep de Groeëte Mart is ieën van d’audst’ oize van Aentwaerepe. ’t Schaint da t da t er al stoong in de vieërteengd’ ieëw. ‘t Mut ongevèèr raungd ’t begin van de vuireg’ieëw gewést zén da t er e kafeike kwam. Vandoag bewèère ze da t er arder gewaerekt én vaul mieër bediseld wert as oep ’t Schoeë Verdeep. Wa d en boleke n al ni kan doong !’t Kafeike is al beroemd auver ieël de wèèreld. Vreuger wiste n ale matroeëze woar da ’t Schiperskwarteer lag. Naa spreike z ‘al van Den Eingel van Zjakemake tot Ong Kong én ’t Schiperskwarteer loate ze mieër én mieër leengks lige. Joa ; “ ’t Kan verkieëre”: zei Breiderau, én dieë kon ‘t weite want no ’t schaint ei t em vaul verkieëreeng gad. ’t Léste nifs da ze naa w oitgedocht éme n is da ze ’t noeëdeg gevaungde n éme oem aungs vreuger stamkafeike nen A-diplom van ’t Stad te geive n én da s ze de bolekes serveire in e klaunepakske. Alei, swaenst na ni j ei ! Indertaid da ‘k doar on den toeëg stoong te lule auver de dichtkeungst mé t de Pérnath én de Snoek (én af én too Faungske van aungs e peengtsje kreig; nen draijendaerteger nautabeine), of da w’on ‘t sjoolbake woare, zau der gin kat éme kune droeëme da t da d oeët en gediplomeirde kroog s zau were. Zeiker ni j as g’on de raungde toafel dee beroemd’ Aentwaerpse famile zogt zite blèète as z e wér e farem stuk in une kroag ade(Ge meu t drai kieëre groije wee da’k bedool) .

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage