Aentwaereps

dinsdag, september 18, 2007

112: GANESJ
Veer doage laengk (oep den 21ste, den 22ste, den 23ste n én de 25ste séptémber) zule d’Indoes soame mé t de Waikwaerekeeng van ’t Stad et Fieëst van Ganésj veere. Da wer d e féstival mé f vaul muzeek, daens én laker deenges ver de verjoardag van Ganesj.
Ge wét meschin ni wee da Ganésj is. ’t Is ver d’Indoes de zuing van une god Sjeeva én de godin Parvati. Ganesj zee t er ieël simpateek oit: a j ei de kop van nen aulefaent én a j is et simbaul van
Vreide, Vuirspood, Waisad én Iiënad
Eeder joar oepterneeft verieërt d’Indoese Gemieënschap van Aentwaerepe Ganesj. D’Indoese Gemieënschap wer d ale joare gruter én gruter. Deis joar wile z’un fieëst zoe w organizeire da d al de Sinjaure er van kune meigeneete.


Eer voleg et programa:

‘t Begint de vraidag den 21ste séptémber in ’t Stadspaerek (oep den oek van de Rubenslai j én de Van Eycklai: oem 7 n eure soaves mé j en spés-joale séremonee. Dernoa komt er eet oem te snoope én te dreengke. Derbai nateurlek pasende muzeek.

Soaterdags , den 22ste séptémber (wér on’t Stadspaerek oem 7 n eure soaves) Ongevèèr ’t zélefde sénoarijau, mor dan mé j en daensoepveureeng.

Saungdags den 23ste séptémber ( oek on ’t Stadspaerek mor dan oem 2 eure smiddags én tot 8 eure soaves: en tentoeënstéleeng auver ’t Indoewisme, én ver de gintreseirde : en bezeuk on unen témpel in de Van Breestrot én nateurlek wér Indise snoepekes én snaks.

Smuingdags de 24 ste séptember ,zén er gin aktivitaite mor ge kunt nog altaid kaume zeeng nor et béld van Ganesj .

De lésten dag (deengsdag 25 séptémber oep dezélefde plets) oem alefveer smiddags vertrékt er nen aupe woage mé j et béld van Ganésj . Ze raije no 't Stieënplain én oem 4 eure zule z’et béld van Ganésj te woater loate on’t ponton van ’t Stieënplain ( flak ba de Flandrija). Da rituweil is en aud Indis gebroik da de vergaengkelekad van ’t lichoam simbolizeirt.

Eederieën is dan oitgenoeëdegd oem da prachteg rituweil te kaume baiwoeëne.
As ge nog mieër oitlég wilt dan kun d altaid télefoneire no den Deengst Waikwaerekeeng van ’t Stad (03 222 36 29 of 03 222 36 53) of en ie-meiltsje steure nor:
mailto:simone.verbaken@stad.antwerpen.be%20%20/of/nor ann.tielemans@stad.antwerpen.be

LEENGKS:

http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/AK-MAK-251?lang=nl&context_space=&context_id

http://ganapati.club.fr/anglais/arapide.html0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage