Aentwaereps

woensdag, april 22, 2009

147:De Schunste Stoase van de Wèèreld.


De Midestoase n on de kaent van 't Astridplain


Moménteil is er ne wédstraid on de gaengk oem de schunste stoase van Vloandere te keeze. G' ét de kuis tuse véfteeng verschilende schoeën stoases ( of wa t er mut ver duirgon). As raséchte sinjaur wét de nateurlek da t de schunste stoase van Vloandere---wa s zég ek ? : van ieël de wèèreld ---- de Midestoase n of “Et Séntroal Stas-jon “ van Aentwaerepe n is. Der mut de na ni j on twaifele ! Na zule ze wér zége: der zén ze wér mé j un dike néke. Mor ém ek gelaik of ém ek gelaik ?
’t Ieëste da ch ge zee d a ch ge mé t den train oankomt in Aentwaerepe n is dee stoase dee j oep de toeriste ne gewéldege n indruk mokt. Soemege deingke da s z’al in de katedroal ston. Aender vergelaike n et mé "Taj Mahal "of mé j e Keuneenglek Palais.
't Neef gedieëlte
Ge mut de Zjapanéskes is zeeng zeeng : ze tréke n eer un oeëgskes ieëmel aupe. Da ‘s ver un ieël ongewoeën n én vrieëselek spanend . Na mute weite da t er nen taid gewést is da d e poar beetekweete n oep 't stadois vuirgestéld ade n oem den ieëlen bool teige de vlakte te gooje. Oe stoem kun de zén ! Gelukeg is der toongs niks van in ois gekaume. Wa da ch ge ni kunt zége van ’t Juigdtejoater da s ze vervange n éme duir e maungster van en parkeirgaraezje. Ze wauwe--- noa da s ze da ch gedrocht van ne Stadsschaabureg oep de Vaugelemart ade neirgepoeët-- ’t zélefde doong mé t den “Bourla” . We muige n aungs twieë polekes kuse da t da d oek gin vaeref
gepakt ei.
De klok weraungder da f vreuger d'afsprokskes gemokt weere.

’t Was oek e groeët schandoal toongs da t er oep den eingelsen B.B.C en téleveeze seree weer oitgezaungde n auver “Hercule Poirot” (ge wét wél dieën beroemden bélgisen détékteef). In da stuk noemde z’aungs Midestoase noamelek de “Gare de Bruxelles”. Van stoemetaite gesprauke !

Deroem zau’k aleman wile n oitnoeëdege n oem un stém oit te breinge n oep :

Ni wachte tot morege want dan is't worschainlek al te loat !

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage