Aentwaereps

maandag, maart 26, 2007

087:DEN DUIGENUT
Oep den 2de jeulee van ’t joar 1977 weer da béldsje van Luk Verlee van den Aentwaerepsen Duigenut inguldegd oep den “Oudaen” [audoan] . ’t Is wél et stautste béldje van ieël Aentwaerepe.
In Brusel sto Manekepis in zen bloeëtputjareke no de toeriste te pise. ’t Schaint dat er al Ameirekoanse suzelute gewést zén dee da d alesbaleve vaungde. Ameireka is dan wél de grutste produseingt van filemkes vol mé smèèrlaperaije n én zinloeës gewéld mor e maneke da mé s ze fletsje in zen aend nor un sto te pise doar koste dee sébetreize ni teige.
‘k Vroag menaige n af oo da t dee pilèèrbaiters zoewal zauwe réjageire n as z’aungzen Duigenut zen bloeët gat zauwe zeeng. Aereger nog: da t er meingse zén dee der mé j un pole auver gon vraive n oemda s ze deingke da t da ch geluk baibreingt !
Aungdertuse n éme ze da maneke oek al e klieëke wile pase duir em kostumekes oan te doong. Mor snape ze dan ni da t da na zjust ni de bedooleeng is. Da f veingtsje mut in zen bloeëte poop gezeeng were ! ’t Is pesees oem al dee meingse, dee j ieël den taid zoe défteg oit den oek kaume , oep un pèèrd te zéte. ’t Zén dee schainailegorde dee de schunegste bieëstegeide n oitoale as de duir oep slot is.
Ieërgistere --- de 25ste mèèrt van ’t joar 2007--- stoong den Duigenut der ni f ver niks. Oem ieën eur smiddags was er doar en délegoase van ’t "Vluchteleenge n Akse Komitei "dee protésteirde teige ’t fait da t der wél 1300 keengdere van ilégoale soame mé j un aawers achter de trolekes gezét weere . Dee kinekes mute n ochaereme de schunsten taid van un lèève n oepgeslaute zite. Da s ze dee j aawers ni s zoemor in aungs landsje bine loate tot doar too, mor der kune dee bloojkes toch ni f ver oepdroije. Keengdere mute toch kune speile n én duigenuterai j oitoale.
‘k Weit wa da t is as keengd doagelaengk mé j oe aawers --- dee j ieëmel auver un toore zén--- oepgeslaute mute zite. ‘k E’m da s zélef meigemokt oep ’t eingd van den aurlog toongs da we weikelaengk in de kélder muste sloape terwail de vleegende boeme af én too aungs ois duirieën schude.
’t Is na mor t’aupe da t dee j akse résultoat zal éme !

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage