Aentwaereps

zondag, juli 22, 2007

104: 'T SCHIPERSKWARTEER

En afisj vol nostalzjee !


Vreuger , toongs da t er nog ginen téleveeze was, kwoame de meingse van ’t Schiperskwarteer ----as ’t zoneke schein----, oep ne stool vuir un duir zite oem mé mekoar e klapeke te doong. De keengdere dee doar oepgroojde woare gewoeën on dee medame in un vitrine. Veral den Bloodbaereg én de Bureggracht weimelde soaves van de veingte dee tois ni j on un tréke kwoame. ’t Woare ni j alieën matroeëze dee mé j un goesteeng ginen blaif wiste , mor oek
zoegenomde déftege burgers, ne poater of ne pastoeër ( da s zén oek meingse dee j aféntoo stoeëm mute n afbloaze). As dee betrapt weere n ade z'altaid as ékskeus da s ze ne zeeke kwoame bezeuke of 't aileg aulesel kwoame geive on eemand wervan da s ze dochte da d ai j of zai vaer keivendroager was. Der woare n er oek dee mor kwoame n oem is goo te lache mé t de maskes-van-plezeer. Mor da f veel soems wél wa teige want de maskes kipte dan un pispote leig auver une kop.Vreuger noemde ze de maskes “boekwaive” oemda s ze gerégistreird woare. Da d ad zoe zen gooj kaente want ze weere reigelmoateg gekontroleird oem te zeeng of da s ze gin véneirise ziktes ade n oepgesjaerd. In den aurlog deije de moefe da d oeëk, mor da was dan vernoamelek oem un kanonevlieës gezaungd t’aawe.
Ofis-jeil bestoonge d’oerekes ni. D’auverad dei gewoeën en oeëgske dicht. ’t Was e noeëdzoakelek kwoad. Wa d ad d aenders mé j al dee matroeëze én gefrustreirde burgers, poaters én pastoeërs mute n oanvange ? As er gin maskes zauwe zain, dan zauwe n al d’ aender vraawe n oep ’t stroat lasteg gevale were.
Den dag van vandoag is de situwoase wél ieëmel aenders. Ten ieëste: vaul mieër maskes were naa gedwoonge dieë steel oit t’oofene noada s ze nor eer gelokt zén mé f valse beloftes. Der is nen ieële sloavinenaendel oep gaengk gekaume. Ten twide: ze muige naa un koeëpwoar nimer aupe n én bloeët in de vitrine lége n én der blaive mor e poar stroate n auver wer da s ze muige waereke: de Vaerversroi, de Veengerleeng én de Schiperstrot. Dee stroate n éme z’oepterneeft geplavaid én d’oize mé f vitrine ston verdeurend aungder kontrol !En oantal oorekaute dee j er nogal kroteg baistoonge n éme z’oepgekalfoaterd én dee were naa ver e préske vereurd on kunstenérs ( mut er gi zaend zén ?). ’t Schaint da s z’al praize gewone n éme ver dee veraendereenge ( aige lof steengt). Wa wél e gooj inis-jateef is, is et fait da t er e saurt klinikske komt ver de maskes.
De verbaije joare zén al ieël wa stroate van ’t Schiperskwarteer éroangelei. Mor weroem da ’t Zieëmansois mut afgebrauke were n oem er e zoegenomd “Mariteem Otél” ver in de plets te pladaize, da’s ver mai nog altaid e gretsel.Of da t da d eet zal oitoale ? ’K deingk et ni. Wa da t da wél as rézultoat zal éme : da d is da ’t Schiperskwarteer naa w en sjike waik go were wer as de baapromotaure poong in gezeeng éme.
Métertaid zule z’oek wél nen aendere noam on deis waik wile geive. Zoe w eet in den traent van “ Miljoonewaik”.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage