Aentwaereps

donderdag, juni 07, 2007

099: Wannes Van de Velde


Zoe zag em er oit joare geleije


Willy Van de Velde , de Wim ver zen vreengde, is aigelek gebaure n in 1937 (de 29 ste n april) in de Seifoek. Ze voader was metoalbewaereker én ze mooder en noister gelak aungs mooder. Zen ieëste leekes lieërde n em van ze voader, Zjaek van de Velde, dieë ne volkszanger was, én oek
van ze grutvoader én de geleigenadzangers van stroatleekes oit de stameneis van de Seifoek.Loater zule zen aawers no ’t Schiperskwarteer veroize , no de Zirekstrot oem zjust te zén. Ze woeënde bauve de Spoanse weengkel van de famile Bernad , in en aud ieërenois mé s zoe w eet as ne Spoanse “patio” woar da t de wainvoate stoonge weroit da ch ge wain van ’t vat kon koeëpe. ’t Is zeiker én vast doar da t em ver ‘t ieëst kontakt kreig mé t de “Flamenco” [flameingkau], de muzeek van de Spoanse Siguiners, dee j in den taid van Franco [fraengkau] voaderlandsloeëze woare. ’t Zote n is da t de mieëste meingse deingke da t da na tipise Spanjorde zén. Da’s en groeëte vergiseeng want de Siguiners zén afstameleenge van e volek da f van de kaente van Indije komt. Un toltsje, et “kalo’” is verwaent on et Sanskreet.
Zen ieëste gitaerlése kreig em van” Ilse Alfonso”
Oemda t da wa sjiker kloongk ei t de Wim loater zenaige n oep e Spoans flameingkaupletsje “ El niňo de San Andrés “ loate noome. A spélde n indertaid gitaer in e spagetiréstoroanke in ’t Stoasekwarteer. Tuse n okskes ’t is on mai dat em toongs dieë Spoanse titel ei loate n oepstéle. Mor da schaint em al laengk vergeite te zén. Van ’t Seengt-Andrees kwarteer wist em indertaid ni s zoevaul want a kénde ni j ieëns “Et Leed van ’t Seengt-Andreeskwarteer” da K.C.Peeters in zene schoeënen boek “Eigen Aard” [Aigen Oard] gepubliseird ei (Oeëfstuk III.3 “Et Voleksleed”). Oek da d ém ekik ver em auvergeschreive.
W’éme n oek soame en dieël van aungze leigerdeengst gedoan. Ik rapeleir menaige nog goo da t de Wim toongs ni wau da t em in ’t dijalékt oangesprauke weer. Gelukeg is em doar van truggekaume aenders ade w’et naa zaungder al zain Aentwaerepse leekes mute stéle. Seidert 1966 spélde n em soame mé “ Flor Hermans” ne vijolist én mé “Walter Heynen” ne flutist én den akordéjonist “Bernard van Lent”. Une répértwaer bestoong oit wa z’in mainen taid stroatleekes noemde, én wa s ze naa j ieël défteg volksleekes noome.
As keengd zag em ver den ieëste kieër nen doojene dieë kapot gemokt was duir ne V1, zoe w as ekik mainen béste moat ém zeeng doeëdblooje in de Gaestrot. Den aurlog ei f van aungs ale twieë antimilitariste gemokt. We koste gin uniforeme reeke n of zeeng. Dieë verplichte leigerdeengst (toongs was da nog zoe) doar muste we van kotse. Ver em zoe goo w as ver mai was da f verlauren taid. Al probeirde z’aungs wais te moake da w in 't leiger échte veingte geenge were. Joa, men oeër, z’éme n aungs alieën gelieërd oo da we meingse muste kapotmoake. De Wim geeng al van zen véfteeng joar no ’t schaint studeire n on de Kuineenglek’ Akadeime ver Schoeëne Keungste n in Aentwaerepe. Want, aigelek faitelek wau w em schilder were.Noa ’t leiger éme we mekaendere laengk nimieër gezeeng tot da ‘k em trug zag as begelaidende gitarist in d’Aentwaerepse Balétschaul. Want néfe zen gedreivenad ver al wa d’Aentwaereps is ei ’t em nog altaid dee Spoanse vlam in ze laif. A j is er zélefs ver nor Andaloozeje gegoan oem doar gitaerlése te gon volege.
Wa d aawer mor nog vol veurAs em trugdeingt on de Zirkstrot van vreuger dan krai t em en krop in zen kèèl.” In dee stroat was er écht lèève! ’t Was en écht stukske van ’t Zoide. Zélefs de rèège rauk er aenders. Ge kon er de guir oepsnoive van gebake vis , voate Spoanse wain én ’t Schéld. "Da d alemoal kleengt duir in zen leekes werin da t em probeirt da f ver ’t noageslacht vast te lége. Mor tegelaikertaid wét em mor al te goo da t da ni f vaul zal élepe. De meingse n oeëre zen leekes wél gèère, mor varder go t da worschainlek ni. Mé leekes kun de spaiteg genoeg de rotegad van deize wèèreld ni f veraendere.
De Wim beséft da mor al te goo naa. Z’éme van zen waik ne groeëte poinoeëp gemokt. Aindelek éme z’ingezeeng da t da s zoe ni varder kan. Mor ver soemege prachteg’ aerefstuke van aungs stad is’t al laengk te loat. Ze probeire n eer én doar te réde wa s ze nog réde kune. Mor oep aender pletse gon ze gewoeën varder. Zee mor no ’t Schiperskwarteer én ’t Ailandsje. As er poong te roape valt, zén de géldwoleve n er ’t ieëste bai.

Aud mor nog ni j oitgeblust

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage