Aentwaereps

vrijdag, december 14, 2007

121: DE ZOLTJES

Deis bale kun de koeëpe n in de Stadsweengkel oep de Groeëte Mart
In ’t Schiperskwarteer éme ze ’t Parochenois in de Seengt-Paulusstrot e joar of twieë geleije n oemgedoept in De Zoltjes. Da t doo naa deengst as algemieën vergoaderzoltsje ver ieël de beurt van ’t Schiperskwarteer. De Gerd is doar de groeëten boas, mor ’t kot is nog altaid aigendoem van de kaerekfabrik.
Binekert is’t doar Fieëstmart in den of van de Seengt-Pauluskaerek. Der komt nateurlek ieël wa f vuirberaideeng ba te pas. Deroem sto moménteil den bool zowa d auveroeëp in De Zoltjes. Langs ale kaente lige der verseereenge n en doarbauvenoit taurent ne gewéldege Karsboeëm. Oo da t dieë der binegerokt is, der ém ekik et groije nor. Meschin zit de Lange Waper der ver eet tuse.
In de Zoltsjes kun d’ale saurte fieësjes loate n organizeire: ge kunt er zélefs in oe w ongeluk loeëpe duir er oe traafieëst te loate duirgoan. Én a ch g’is gèère n en aender tejoaterstukske zau wile n oepveure, dan kan da d oek al.
Meingse dee g’aenders mé ch gin stoke zau van vuir unen téleveeze kune kraige, kaume eer reigelmoateg is binevale oem wa ch gezéleg te zite lameire. ‘t Schaint da s zélefs de kneute n én de pilèèrbaiters dee mieër in de kaerek zite dan vuir unen teivei ---- joa, da saurt bestoa nog altaid, al kun de z’oep ieën aend téle------eer varder kaume kwétere n én tétere n en rodele. Eeder direke ze plezireke !
‘k Zén is kerjuis wa f ver e fieëst da t da ch go were deis weekeingd : de zoaterdag van 14 eure tot 23 eure n en de zaungdag van 11 eure tot 18 eure in den of van de Seengt-Pauluskaerek oep de Vieëmart .Der zal sjampang zén en oesters en gluuwain én vaul schoeë volk !
Alei, veroit, bléft tois ni s zite kneeze ! Go nor:

De Zoltjes

St-Paulusstroat 29

2000 Aentwaerepe

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage