Aentwaereps

maandag, januari 21, 2008

126:Gescheedenis is ginen droeëge kost !


Gescheedenis is da t droeëge kost ? Banieët , leist deis dan mor is:


De volgende kieër da g’oe w aende go wase n én ge veengd da ’t woater wa te kaud is, deengt dan is oo da’t vreuger was. Eer e poar gevalekes van raungd 1500:
De mieëste meingse traude in jeunee oemda s ze dan un joarleks badeke noame n én dan nog toamelek fris rauke.
Teige dieën taid begoste ze toch al wa te steengke. Das de reide weroem da t de broid nen bloemekei meinam oem eure laifruik wa te kamoefleire.
Doar komt dus de gewoeënte van da t de broid vandoag nen bloemekei in uir pole n ei.
Zoe w en bad bestoong oit en groeëte koip gevuld mé waerem woater.
De groeten boas mocht ieëst in ’t prauper woater, dernoa kwoame dan de zuine én d’aender veingte dee j aungder 't zélefde dak woeënde. Dan woare de vrauwe on de buirt én dernoa de klainjoong. De platekeengdere weere ’t lést van alemoal gewase.
Teige dieën taid was da woater zoe smèèreg da ch g’er gemakelek eemand kon in kwaitspeile.
As da gebuirde , noemde ze da “ ’t keengd mé ’t badwoater wéggooje”.
D’oize in dieën taid ade n e stroojen dak zaungder aute gebeengte.’t Was d’ieënege plets wer da t de bieëste n unaige koste waerem aawe. Deroem lèèfde de kate n én de moize n én al ’t aender ongedeerte in ’t dak.
As ’t rèègende dan weer et doar ieël glateg én soems reize dee bieëste dan oit én daungderde van ’t dak. D’Éngelse zége dan
“It’s raining cats and dogs”

Meschin weere d’aa waive n oek ba dee kate n én moize gezét want ba j aungs zege ze: “’t Rèègen d aa waive !. "
Mor soems veele der oek spule in ’t ois. Da was e groeët probleim veral in de slopkoamer wer da ‘t ongedeerte én de straungt oe schoeën bédegood no de vontsjes koste n élepe. Deroem zéte ze groeëte poale on un béde n oem er loakes auver ’t ange. Zoe zén d’eimelbéde in de wèèreld gekaume.
In dieën taid kokte z’ales in de kuike n in ieëne groeëte keitel dieë dag in dag oit bauve ’t veur eeng. Eedere morege weer ’t veur wér oangestauke én weer er ’t ieën én ’t aender van eite n ingesmeite. Z’oate mieëstal greungte én mor waineg vlieës. Soaves weer er dan van dieë staufpot wa geite. Den auverschot bleif er in ver de volegenden dag. Da weer dan wel kaud, mor ’t weer de volgenden dag wér oepgewaeremd.
Soems koste z’al is e vaereke te pake kraige. ’t Was en tieëke van raikdoem as ne veingt e stuk spék mei nor ois kon breinge.Da was dan oem mé te stoefe. As er bezeuk was, dan sneije ze der e stukske n af oem soame mé t de bezeukers oep te knabele.
Wee géld genoeg ad kon oek oit tine taloeëre n eite !
Eite mé nogal nen oeëge zurtegroad zeregde n er vuir da ’t er wa loeëd in ’t eite terécht kwam. Da gaf dan af én toe bloodvergiftegeeng én soems leet er wél is eemand zene kèès.
Da ch gebuirde veral mé tomate. Da’s de reide weroem da s ze geenge deingke da tomate groeët vergif zén.
’t Broeëd weer verdieëld voleges de belangrekad van de meingse . De waerekmane kreige d’ aungderst’oangebraende kest. De bezeukers kreige de krokaente bauveste kest. Den auverschot sloog de rest van de famile in un kas.
Ze droongke n oek beer én wiski oit looje beikers Dee kombinoase zeregde n er ver da t de zatekule n e poar doage n auver ’t stroat laveirde. As zoeën zoipschoit dan ieëmel grogi oep ’t stroat gevaungde weer, dan begoste z’al ales klèèr te moake ver zen begroafenis. A weer wel e poar doage n ieëst oep de kuiketoafel gelei terwail da t de rést van de famile zat te sjmautse. Aungdertuse wachte z’af of em meschin toch nog zau waker were. Doar komt de gewoeënte van oem en doeëdewoake n in te stéle.
In Eingeland ade z’oep ne momeingt gin plets nimer ver al dee doojene. Ze vaungde er niks beiter oep dan d’aa kiste n oit te groave n én de knauke nor e kneikelois te breinge.Oep dee maneer koste ze de groave trug gebroike n én soems de kiste résikleire.
Van taid tot taid ontdékte ze da ba ’t oepternift aupene van de kiste, da t er eemand on den binekaent on’t aut ad zite krabe. Dan veel une fraeng da z’eemand lèèvend begroave n ade.
Van toongs zén z’e koereke raungd de polse van de doojene gon beengde. On da koereke kon ne schaindoojene dan tréke n oem bauve de graungd en béleke te doong reengkele.
Der must dan eemand ieël de nacht oep ’t kaerekof gon zite oem ’t oeëre of da t da béleke ni begost te reengkele.
Oep dee maneer weer eemand ‘geréd duir de bél”

Veeng de na nog altaid da ch gescheedenis droeëge kost is ?

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage