Aentwaereps

zondag, februari 24, 2008

127: Dirk Martens of Achméd oit Bompa Lawait
Kén d’em nog den Achméd oit Bompa Lawait ? In ’t gewoeën lèève n ieët em Dirk Martens. Aigelek ad ’t Stad em gedélegeird ba ’t Écht Aentwaerps Téjoater as tékneeker-élentreeker. Mor oep ne gooje momeingt koste z’em oek gebroike oem e klai roleke te speile in da wèèreldberoemdgewere n Aentwaereps téjoaterstuk da s z’oek oep den téleveeze loate zeeng éme.
Oep ne goojen dag zei Ruud De Ridder—den dirékteër van ’t Écht Aentwaereps Téjoater ---da s ze ver em da sézoong – da was in ’t joar 2000 -- gi waerek nimer ade. “ Ge mui nor ois gon zauwe ze gezei j éme, we zule n oe wél roope n as w’oe trug noeëdeg éme.
Da leet den Dirk zenaige nateurlek gin twi kieëre zége. Oo zau de zélef zén ! A j is nor ois gegon én toisgebleive tot in 2005. Der was gin kat dee j em gezei j ei da t em trug must kaume waereke. Aungdertuse lag éleke muingd zen prei der. Zoemor éfkes € 1500 ! Kun de reikene ? Al dieën taid da t em gine klop gedoan ei j ei t em zoemor éfkes € 250.000 binegereive. Wee doo t er beiter ?
Na mute weite da t den Achmed (den Dirk dus) ba j oeëg én ba lieëg beweirt da t em reigelmoateg no den burau gegoan is oem astembleeft te smieëke da s z’em trug on ’t waerek zauwe wile zéte. Mor eedere kieër must em spaiteg genoeg zaungder rézultoat trug nor ois gon oem te zite wachte n oep zen muingdelekse prei zaungder ne klop te muige doong.
In 2005 veel aindelek ba ’t Stadbesteur une frang. Den Dirk weer ontsloage n én z’ aiste vija de réchtbaengk da t em ales zau trugbetoale. Mor de réchter geeng doarmé n j akaurd. ’t Is de Stad uir schuld zei t em; z’ade den Dirk mor waerek mute geive. A was tot da t em ontsloage weer nog altaid in vasten deengst want a j ad noeët zene n ontslagbreef gekreige n én a j ad oek gin aender waerek oangenaume. Dernoa is em dan in ’t kafei van zen breur gon waereke. Al dee joare n ei t em ---- de sukelér----- et téjoaterlèève mute mise. Ge zau ver meengder nerasteneek were !

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage