Aentwaereps

dinsdag, april 03, 2007

088: Al'Oeëge Zén Gericht Oep Kwata
‘K ém in men gazét geleize da t er oep de Mèèr zoemor éfkes 127 kameras ange dee den ieële bool in d’oeëg mute n aawe. Der zén er dee der gange zén duir ’t Stad mor der zén er oek dee der gange zén duir de weengkeleers, de baengke n én de Lain. Oek oep de Waper, oep de Groeëte Mart , oep de Schoongmart, oep de Greungplets én on de Soikerroi j ange der van dee spule dee j oe bespijoneire. Wee wét woar nog alemoal ? Vuireg joar weer er en wét googekuird werin da t er stoa da g'oem zoe ne kamera j oep ’t stroat te muige n oepange ge da d ieëst schoeën mut vroage on ’t posteur van ’t Stad . Oem ne kamera in ne weengkel t’ ange mut de da d oep oe bloeëte kneeje n on de praivesikomise vroage. Oevaul da g’er zoe w al angt, da komt er ni j oep oan al ang d’er zoevaul da ch ge duir de boeëme ’t bos nimer zee. Mor e fait is’t da t er al mieër én mieër van dee loormasjeengtsjes baikaume. Ne meings vult zenaige nimer oep ze gemak as em auver de Mèèr waendelt. Mor joa, ’t ei d oek zen gooj kaente. A ch ge bedeingt da t er teigewaurdeg joonge gaste vermoeërd were ver en mp3’ke ! ’t Is dan toch duir zoeë’n kameras da s ze dee laforde n éme kune te pake kraige. As da kan élepe dan wil ekik gèère wa f van men praivesi j oepzai zéte. Nen ieërleke meings ei t doar oemes gine last van. Of toch ni f vaul !


Beroopsnuispuiterér

We zule na j oek meschin wa meengder in aungze nuis mute ston puitere, gin papirekes oep de graungd gooje of is goo rochele , ni straf ston vraije of aungzen aungd zenen drol loate lige.
Aungdendrol oepkese !
Want as ge bedeingt da s ze da d amel kune zeeng oep de kompjooters van de polees ! De deeve zule na wél e planeke mute n éme woar da d al dee kamerakes oep stoan, aenders zal er ver un niks nimer te verapsake zén in de Koekestad.


Ni te straf vraije n oep de Mèèr !0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage