Aentwaereps

zondag, april 15, 2007

089: Ni j in un oeëgskes zeeng !
'k Mag men vrindin nimer zeeng


Eederieën wét da d in de Zolezjee d’opekes ’t mieëste n oantrék éme. Der zén zélefs meingse ( veral aakaraméle) dee j en abonemeingt oep de Zolezjee j éme n oem niks aenders te doong dan in dee j opekes un oeëge te stoan zeeng én der teige te babele n of da’t klainjoong zén.
Na j éme de zolezjeeboaze beslist da t da spéleke mut gedoan zén. Ge mui t dee sukeltsjes ni j alieën gine snoop nimer geive mor ge mui s zélefs nimer in un oeëgskes zeeng. Weroem? zul de zége . Wél, no ’t schaint éme z’aungdervaungde da t opekes dan leever zoeë’n aameike zauwe wile n oepvraije dan ieëntsje van un aige saurt. Der kom d ambras van zége ze. Dan moake ze reuze mé j un aige n oapefamile.Ne meings dieë tevaul no d'opekes , of nen oap dieë tevaul no de meingse gezeeng ei

Ik docht da d eeder zen aige vrindine mocht keeze. As zoeë n opeke na verleefd wer d oep zoeë n aamoke dan is der toch niks verkieërd mé. Der zule toch gin kinekes van kaume, zé ch gerust ! (Alei joa, mé t de weiteschap van teigewaurdeg wét de noeët ni !) Derbai wee j ei t dieë sukelér in da kot gestauke ? Wee j ei t em oit de bose gold oem em eer achter trolekes te zéte ? Dan is’t toch ni moojlek da s zoe nen braeve wa f vreengdschap zukt wer da t em 't kan kraige.


Den oemgekieërde wèèreld

Apropau, dan mut’oek on dee j opekes verbieje da s z’un dee medamekes in un oeëge zeeng, want ik deingk da t dee j oek leever bieëste zeeng as meingse. Dee zén oek van un aige saurt vervrémd. Ge zau f ver meengder a ge zee d oo da t den dag van vandoag de meingse mé mekoar oemgon. Oe w aawer da soemege were oe mieër da s z’aender meingse begine te maije. On wee of wa ligt da t deingt de ?
Lot dee kopeltsjes toch doong. Ze kune der aletwieë mor gelukeg mé s zén.


Wai snape n er de bale van !

Leengk: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=G361AVG8E0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage