Aentwaereps

zaterdag, december 23, 2006

000: Arsjeef

Aentwaerepe n on 't waurd
Oem et oe wa gemakeleker te moake n ém ek al de tékste dee j al in’t arsjeef zite n eer oep e raike gezét ( Ge zult zeeng da’k d’ inlaideeng twi kieëre n er in gezét ém. Den twide kieër was oem et wa t doideleker te moake.
Numerau 021 sto tuse 027 én 028. Oo da t da doar verzaild is weit ek oek ni. Mor alei, ge zul et wél veengde n ei !
Métertaid zal ek deize laist af én too w érschraive, nogelang da t er wa tékste baikaume.
De begineleenge roi j ek wél oan ieëst de numeraus 001/002 j én 003 ( Inlaideeng, Spéleeng én Oitsproak, én ’t Aentwaereps Alfabét) te leize vuir da s z’on de rést begine.

000: ARSJEEF
Mèèrt 2006
001: Inlaideeng
002: Spéleeng én Oitsproak
003: De Lange Waper én de veer vraijers
004: Aentwaereps Alfabét
005: Aentwaerepse Konvérsoases
006: Gedicht
007: Gazétenoittréksel
008: Leengks
April 2006
001: Inlaideeng
009: De Legeingde van Broabau w én de Ruis Druwon Antigon
010: De Soage van d’Osevéle
011: De Poesje van de Lange Waper
Mai 2006
012: ’t Aentwaereps Andsje
013: Sproakkeungst: Lidwaurde
014: Sproakkeungst:Télwaurde
015: Mopekes
Jeunee 2006
016: De Stile Wite Marsj van Vraidag 26 mai 2006
017: D’Aentwaerepse Stadswaike
018: Sproakkeungst: Persoeënleke Vuirnoamwaurde
Jeulee 2006
019: Den aute geivel van ‘t Stoolstretsje
020: Klèèrgestoeëmde zinekes (Ieëste Reiks)
022: Gaston Berghmans [gaston baeregmans]
023: Basterdvlooke n én krachtpatsers
024: Sproakkeungst: Verkerteenge
025: Kafei Den Eingel Gediplomeird
026 Sproakkeungst : Waerekwaurde/Oeëfttaide
027: Faungske n is 100 Joar gewere
Ogustes 2006
021: Axl Peleman in ’t Aentwaereps
028: D’Aizere Brug
029: En Bitsje n Aentwaerepse Gescheedenis
030: Lode Zielens [laude zeeles]
031: De V-Boeme n oep Aentwaerepe (1944)
032: Sproakkeungst: Weiderkieërende n én Weiderzaidse Vuirnoamwaurde
033: Sproakkeungst: Beziteleke Vuirnoamwaurde
034: Sproakkeungst: Waerekwaurde O.T.T.
035: FILEM: Oit de Paroche van Mizeire
Séptémber 2006
036: Ieënwaurdzine ?????????
037: Staneke n Ockers
038: Geleize n oep ne wébsait
039: Den Boorentaure
Oktauber 2006
040: Veroalenbazaer
041: An Nelissen
042: Breughel: Spreikwaurde
043: Fanmeil
044: De Lewee van ’t Astridplain
045: Oepsinjoreke
046: D’Aendschoongmart
047: Nélau w én Patrasj
Novémber 2006
048: De Groeëte Gust ei t de gieëst gegeive
049: ’t Sjeengtsjangsplain
050: Neeve Leengk
051: Klèèrgestoeëmde zinekes (Twide Reiks)
052: ’t Koartspél
053: Seengtnekloas
054: Wee wert de Krak van de Fritzak ?
055: Juigdérinereenge
Désémber 2006
056: Geboare
057: Sproakkeungst: Waerekwaurde: Zain
058: Lékende Fontain
059: Sproakkeungst: Ulepwaerekwaurde
060: De Twalétmedam
061: Lékteur
061.01 : De Breimer Stadsmuzekaente
062: ’t Verneefd Kuinegin Astridplain
063: Karsmis – én Neevejorsweingse
064: Teima: Den Taid
065: Teima : De Famile
066: Karsmis, Neevejor én Draikuineenge.
067: Neevejorsveurwaerek in 't Stad
068: Sproakkeungst Ulepwaerekwaurd: E'me

Janewoare 2007
069: Lékteur 02: Snieëwitsje n én de Zeive Dwaerege
070: Teima: 't Meingselek Lichoam
071: De Godin Teimis én de Réchtvoardege Réchters

072: Verlaure Muingdag

073: Toobak

074: "Elixir d'Anvers"

075: Faungske n is er nimieërLABORE ET CONSTANTIA

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage