Aentwaereps

maandag, december 04, 2006

056: Geboare

Gin eingkele toal is kompleit zaungder geboare. Af en too mute wa da ge wilt zége n is ékstra j in de vaeref zéte mé geboare. Pas oep, ni j ale geboare betieëkene zjust etzélefde n in en aender toal. A ge bavuirbéld in Aentwaerepe mé j oe w aend tieëke doo da d eemand mut kaume ( ge zwoit mé j oewe réchter aerem( a ge'r ieëne n ét nateurlek) én oe w aend nor oe berstkas too. Mor in Itoaleje betieëkent da pesees et teigenauvergestélde. Doar wilt da zége: "Bol e' d af !". Oemgekieërd a g'in Itoaleje mé j oewen aerem én oe w aend van oe laif wégzwoit, dan wilt da s zége da s ze nor aa mute kaume. Oek zoe w a ge mé j oe w aend doo d of da g'eet auver oe schaawer wilt wéggooje oemda g' et mor brol veengt, dan wilt da d in Itoaleje zége da g'et kaigoo f veengt.
Der zén meingse dee zége: "Ik kén gin Italjoans mor 'k zal 't wél mé geboare n oitlége. Ge zau wél is vuir veraseenge kune stoan én meschin en koek oep oe bakes kraige. Némt van mai j oan, a g'in e vrémd laend zé, gebrekt dan zoe min muigelek geboare n oem ale misverstaende te
vermaije.
Eer ém ek wa beilekes verzoameld dee kune deene n as ilustroase ba deis artikeltsje.'k Deingk wél da ch ge doarmé j in Aentwaerepe ni f verkieërd zult begreipe were. Mor auverdraift ni. Nen Aentwaerpener zwoit ni j ieël den taid mé s zen aereme. We zén eer ni j in de zoiderse laende . 't Is trauwes oepvalend da d oe varder da ge no 't Naurde go, oe meengder geboare de meingse moake. De Zweide bavuirbéld noome n unaige " et stelt folk" oem da s ze zoeë'n staive peete zén. Ze vertréke soems gin speer van un gezicht , doar wer da wai van ale saurte smoole zauwe tréke. Idéjoal aigelek ver paukerspeilers !

1 'k Zwèèr et, 'k zal noeët nimer doong !

2 'k Zal er is auver noadeingke.

3 't Is ni woar, ei !

4 't Zit me tot eer !

5 Kalemte kan oe réde !

6 A d ek et ni ch gezei !

7 A ge da ni ch geloeëft dan zal ek oe wa d aenders waismoake .8 Geloeëf de me ni ?

9 A ge ni j oepaud ei, maneke !

10 Alei, geloeëf d egole mai na ni ?

11 Amai men oeër !

12 Ba mai zé d'altaid wélkom.

13 Da mokt'e mai ni wais !

14 D'as oitsteikend !

15 D'as toch simpel, da ge da ni snapt !

16 Doar mut ek is auver noadeingke.

17 Eer kaume, kèèrel !

18 Ei, gai doar ieële lakere !

19 Doar kaum ek ni tuse.

20 Apepré, zoe w en zoeë, min of mieër.

21 Komsikomsa.

22 Gai zé s zot, zeiker !

23 Ge kunt den boeëm in.

24 Gai zé nen aurendroager !

25 Deis gaste kune n et goo w oitlége.

26 A lei g e' d oit mé j aend én taend.

27 Kalem oan , gasjes !

28 Rusteg, rusteg, mokt oe ni dik, dun is de maude.

29 'k Docht da t da t doidelek was.

30 'k Geloeëf er gin dém van.

31 'k Kan er gine kop on kraige.

32 'k Kan men oeëre ni ch geloeëve !

33 Zee d oit ei, maneke !

34 'k Zau 't ni weite .

35 'k Zeeng oe zoe gèère.

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage