Aentwaereps

zondag, november 12, 2006

049: 't Sjeengtsjangsplain


Poesjenélespél in zeive bédlaive n én twélef schefkes

‘t Sjeengtsjangsplein éme z’e joar of vaif geleije n ieëlemoal in e neef klieëke gestauke. Ze wauwe de beurt wa néter moake. Da was ne kadau on ’t Stad van de goevérneër ----- Paulus den Boskabauter ver de vreengde. Da grapke n ei mor éfkes on de proveengse --–verschit ni—-2.500.000 uirau gekost. Mut er gi zaend zén? Ze wauwe n alieën mor ’t béste materjoal gebroike , want – da mag gezei were – un plan was oem van ’t Sjeengtsjangsplain oepterneeft e schoeë plain te moake woar da t de meingse mekoar koste n ontmoote. Ieël vaul sinjaure zeije da s z’oep ‘t stadois na kompleit zot gewere woare. Mor ’t was amel bauter on de galeg. As de mane van ’t Schoeë Verdeep eet in une kop éme, dan éme ze’t ni j in un gat !
De klain blaa kasaikes zén al benoa w amel kapotgereije. De kloefkapers ade n er ni j on gedocht da t de kroame van de mart vaul te zwoar zauwe zén ver dee luksekasaikes. Naa zén ze van plan neef én gruter kasaije te gon lége. Da s zal wéral en slordege 500.000 uirau gon koste ! De klain kasaikes gon ze dan wél eeverans aenders gebroike ( én a ge da ni geloeëft dan moake w oe wél wa d aenders wais!).
Da’s nog ni j ales: e joar noada s ze ’t neef ’t Sjeentsjangsplain ade n inguldegd zoage ze da t de boemekes gin ieën van alemoal wertel geschaute n ade. No ’t schént was d’afwoatereeng slécht gereigeld. Gelukeg weer da d achteraf gefikst want doar was nog garâtee j oep. Mor toch ei t da ch grapeke wéral 180.000 uirau gekost.
We zén nog ni j on ’t eingd van de mizeire: aungder ’t plain ei ’t Stad oep aige koste n en lukse parkeeng oangelei noada ze ‘k weit ni j oe laengk éme mute wachte oem en baaverguneeng on den oak te sloage. Dee parkeeng bréng d uir géld ni j oep. Achter ’t plain ade z’e klai paerekske n oangelei volgepoeët mé stroike n én strekskes. Mor da paerekske was en idéjoal pletske ver drugsversloafde n én ale saurte gemieën volek. Twieë joar geleije weere de boskes wéggekapt én eme z’er en aupe plantsje van gemokt woar da t de keengdere kune speile.Oeërsproongkelek ade z’e geloaze keungstwaerek (Funhouse for Children) van den Ameirekoan “Dan Graham” oep ’t Sjeengtsjangsplain gezét. Da was oek al ni s zoe goojekoeëp: zoe mor éfkes 260.288 uirau. Ge kun d al groije wa s ze doar éme mé mute doong. Zjust! Da d’éme ze veroisd no ’t Midelaimmuzeijem. In de plets kwam dan den élekoptermeings van “Panamarenko” oep nen ieëlen oeëge sokel ( wervuir zau da noeëdeg zén ?).
We zén nog ni j on de neef petatsjes ! Den oitboater van de spleengterneef twaléte ( Toilet Team (toch sjik a ge da zoe in ’t Engels zégt)) zag et oek nimer zite want ’t spul bracht ginen bal oep. Wee go ’t er na betoale n oem te muige pise n a g’et (noa ’t dreengke van e fris peengtsje) verneetstieëndoeëd kunt doong in ieën van de kafeikes raungd ’t Sjeengtsjangsplain ? ’t Rézultoat is da t den oitboater mé ’t Stad in de kleengtsj lei. D’avekoate zule der ni j oem truire. De kloo w is da ’t Stad naa ba maniféstoases oep ’t plain twalétenoepwiltsjes mut ineure.
’t Plain must wér lèève n in de braawerai brénge mé stads- én beurtfieëste. Mor da’s nen drol van Joanus gewere. Ze zauwe zélefs ne plainanimoater éme wile n ineure. Mor neemand geeng akaurd oem dieë zen prei te betoale.
Van nen Aentwaerepese vodevil gesprauke ! Wa t deingt de ? Is dee klucht na j afgeloeëpe of gon w’aungsaige vaerder belachelek moake ?

0 Comments:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage