Aentwaereps

dinsdag, juni 23, 2009

151: BAIJORDKONSERTE


CAROLUS

De grutste klok van aungzen baijordBinekert kraige we wér de Baijordkonsérte vanoep de Katedroal. Eer loate w’et programa volege ver de gintréseirde: ( ze begine n altaid oem 20eure )

moandag 06/07/2009
Liesbeth Janssens


moandag 13/07/2009
Jon Lehrer


moandag 20/07/2009
Toru Takao

moandag 27/07/2009
Geert D'hollander


moandag 03/08/2009
Kees van Eersel

ma 10/08/2009
Luc Romboutsma 17/08/2009
Geert D'hollanderma 24/08/2009
Katarzyna Piastowskama 31/08/2009
Geert D'hollanderma 07/09/2009
Hemony Duo (Geert D'hollander en Liesbeth Janssens)

'T zén ni j alieën baijordeers van eer dee j un bést kaume doong, mor oek boitelaenders, zoewas nen Ameirekoan, ne Zjapaneis, nen Olander en ne Paul !

A ch ge nen amateër zé f van al de baijordkonsérte go t dan nor :
http://www.beiaard.org/
Doar kun d’et voleideg program van ieël “Vloandere” zeeng a ch g’éfkes oep de konsértkaleingder klikt. Tuse n okskes: ’t is ne fareme wébsait dieë zeiker de moojte wèèrd is oem is oitgebraid bestudeird te were.
Wil de wa mieër weite n auver de gescheedenis van den Aentwaerepsen baijord, go t dan nor:
http://www.antwerpenanders.be/NL_Print/OLV.htm

Probeir d oek is deis pletsje nog te pake te kraige. Dermei kun de loater tois nog geneete van de prachtege klaengke van aungzen baijord. Mor 'k vrieës da ch ge der laengk én vaer zult no mute zeuke. Zélef ém ek et spaiteg genoeg nog ni te pake gekreige !

donderdag, juni 11, 2009

150: JOSKE VERMEULEN [ZJOSKE VERMUILE]
Oep ’t Victor Roosensplain in Maereksoem wert er morege (zoaterdag 13 jeunee 2009 oem 14.00 eure ) e stanbéld ver Zjoske Vermuile n ontuld.Ge wét wél da joongk oit dee beroemde skétsj van Gaston én Leijau. De Gaston zule ze ba dee geleigenad oek nog is ékstra in de bloemekes zéte. Lot aungs aupe da s z’oek nog is e waurdsje zule zége n auver de Leijau, want dieë wert de lésten taid mieëstal vergeite.
In de skétsj woeënt Zjoske n oep de Tramezaendlai in Schoeëte mor aigelek faitelek mut de de Tramezaendlai j in Maereksoem gon zeuke. Deroem éme ze gedocht van ’t stanbéld mor doar te zéte. Den artist dieë n et gemokt ei is Luk Verlee. Da’s dezélefde dieë Den Duigenut oep den Odoan ei ch gemokt.
A ch ge dee skétsj nog is wilt zeeng, klikt dan oep deize leengk:( gegarandeird lache gebloaze !En deingt er on: Lache n is gezaungd !

http://www.youtube.com/watch?v=tlK4tE4vZwo&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Estandaard%2Ebe%2FArtikel%2FDetail%2Easpx%3FartikelId%3DDMF20090610%5F071%26kanaalid%3D474&feature=player_embedded

D'inuldegeeng van gistere (14/06/2009)

ZJOSKE KRAI NE NATE KUS VAN DE GASTON