Aentwaereps

zondag, mei 19, 2013

188 D' ongekénde weige van den Ailege Gieëst

As ge nog is e waendeleengeske zau moake in de beurt van d'Oeëgstrot, sto t dan is éfkes stil oep den oek van d'Oeëgstrot en d'Ailege Gieëststrot. Zee t dan is nor omoeëg. Wa s zee d aa lodereg oeëg ? Doar sto d e Marja béldsje van bauve n in de geivel langs de kaent van d'Ailegegieëststrot. Doaraungder ang et pletsje mé t de stroatnoam: Ailege Gieëst. Tot doar is ales nog koek én ai. Mor wa sto t dan doaraungder. D'as potverdaure ne séksweengkel ! Aungslivevrauke wert ni j alieën beschaeremd deur den Ailege Gieëst mor is ni f vees van de séks. Of is da d eer en ailegschilderai dee j aigelek ni s zoeë bedoold was ?