Aentwaereps

donderdag, april 26, 2007

090: STIEËNKAUD

En tadsje geleije n ém ek van nen Aentwaerpenér--- dieë n aprés-jeirt da kik mene nikel afdroi j oem on de sinjaure na j is aindelek en fatsoongdeleke maneer oan te lieëre n oem un moodertoal te schraive ----- et volgende brifke n ontvange:In ne leekeswédstraid oep Teivei "Zoe w is er mor ieën"
komt er ne joonge gast vertéle da t em e leeke n ei d ontdékt
da t em dieën oavend wilt zeenge;
"Et is al aud ": zoe vertélt em," mor naa braendend aktuweil":
A dool d oep "Bush" én Irak.
A j ei g e' d auver de protéstsong oit de joare 60 :
" Menieër de prézideingt" van "Boudewijn De Groot".
Raungd deezélefde pérjaude loept er in d'Aentwaerepse binestad
ne gefrustreirde joonge raungd,
dieë zjust e geweir ei ch gekocht.
A schit doeëdgewoeën e poar meingse neir.
Den taerem " zinloeës gewéld" is gebaure,
As of er oek zoe w eet bestoa d as " zinvol gewéld".

Auver de koi trékt e groepeke meingse,
Den burgemieëster geschokt én achteroan, in en wite marsj.
Ver mai en reide n oem er e leeke n auver te schraive:


Stieënkaud
Bob Dylan dieë zeeng d al roim daerteg joar
Aurlogsgelieërde, "Masters of War"
Wélteruste menieër de prézideingt.
Da leeke da d is oe wél bekénd.

't Is naa w aktuweil , zoe w as da t dan ieët
Mor den taid tusenin, intreseirt oe gin reit
Of é de ni goeërd of noeët ni ch gezeeng
't Gewéld was ni wég, én 't was ni gereeng.

Of zé de vergeite n én é de 't gewist
Dan é de gelèèfd in zwoare mist
Ge loept naa w in stoot auver 't stroat
Gin slaugans---in stilte; mor da's naa te loat

Ge ként ze: Rasiste, ze loeëpe vrai raungd
't Zit in un gieëste, 't kom d oit une maungd
Én zé de te doongker, of sprékt de réchtoit
Dan zé de en doolwit, ver salvau-geloid

Sprékt ni j auver Vloms, of auver Belang
Mokt aungs na niks wais, mokt aungs na ni bang
De poleteek, da d is gin partai
Mor wai mute deingke, auver aungs moatschapai.

Dan go de in vreide, mor go de ieël kwoad
Da d is dan ieël sjik, da wit zoe w oep stroat
Mor vergét ni te deingke n auver vreuger én oo ?
Want doar is't gegroojd oe geweite ,ver goo.

Én groojde gai j oep mé j en spruik of en vlag
Mé “ games” én pistaule, mé réspekt of gezag
Én zee de aa mooder, kékt uir in ’t gezicht
In uir oeëge ne speegel, doar leis d’uir gedicht

Et gedicht van de vreide, mor ni f van de oat
Van vaileg ba nacht én vaileg oep stroat
Van kluirleeng of wite, van joongk én van aud
Mor bléft na ni s zége: “Et lot me stieënkaud”.© Guy Renders

zondag, april 15, 2007

089: Ni j in un oeëgskes zeeng !
'k Mag men vrindin nimer zeeng


Eederieën wét da d in de Zolezjee d’opekes ’t mieëste n oantrék éme. Der zén zélefs meingse ( veral aakaraméle) dee j en abonemeingt oep de Zolezjee j éme n oem niks aenders te doong dan in dee j opekes un oeëge te stoan zeeng én der teige te babele n of da’t klainjoong zén.
Na j éme de zolezjeeboaze beslist da t da spéleke mut gedoan zén. Ge mui t dee sukeltsjes ni j alieën gine snoop nimer geive mor ge mui s zélefs nimer in un oeëgskes zeeng. Weroem? zul de zége . Wél, no ’t schaint éme z’aungdervaungde da t opekes dan leever zoeë’n aameike zauwe wile n oepvraije dan ieëntsje van un aige saurt. Der kom d ambras van zége ze. Dan moake ze reuze mé j un aige n oapefamile.Ne meings dieë tevaul no d'opekes , of nen oap dieë tevaul no de meingse gezeeng ei

Ik docht da d eeder zen aige vrindine mocht keeze. As zoeë n opeke na verleefd wer d oep zoeë n aamoke dan is der toch niks verkieërd mé. Der zule toch gin kinekes van kaume, zé ch gerust ! (Alei joa, mé t de weiteschap van teigewaurdeg wét de noeët ni !) Derbai wee j ei t dieë sukelér in da kot gestauke ? Wee j ei t em oit de bose gold oem em eer achter trolekes te zéte ? Dan is’t toch ni moojlek da s zoe nen braeve wa f vreengdschap zukt wer da t em 't kan kraige.


Den oemgekieërde wèèreld

Apropau, dan mut’oek on dee j opekes verbieje da s z’un dee medamekes in un oeëge zeeng, want ik deingk da t dee j oek leever bieëste zeeng as meingse. Dee zén oek van un aige saurt vervrémd. Ge zau f ver meengder a ge zee d oo da t den dag van vandoag de meingse mé mekoar oemgon. Oe w aawer da soemege were oe mieër da s z’aender meingse begine te maije. On wee of wa ligt da t deingt de ?
Lot dee kopeltsjes toch doong. Ze kune der aletwieë mor gelukeg mé s zén.


Wai snape n er de bale van !

Leengk: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=G361AVG8Edinsdag, april 03, 2007

088: Al'Oeëge Zén Gericht Oep Kwata
‘K ém in men gazét geleize da t er oep de Mèèr zoemor éfkes 127 kameras ange dee den ieële bool in d’oeëg mute n aawe. Der zén er dee der gange zén duir ’t Stad mor der zén er oek dee der gange zén duir de weengkeleers, de baengke n én de Lain. Oek oep de Waper, oep de Groeëte Mart , oep de Schoongmart, oep de Greungplets én on de Soikerroi j ange der van dee spule dee j oe bespijoneire. Wee wét woar nog alemoal ? Vuireg joar weer er en wét googekuird werin da t er stoa da g'oem zoe ne kamera j oep ’t stroat te muige n oepange ge da d ieëst schoeën mut vroage on ’t posteur van ’t Stad . Oem ne kamera in ne weengkel t’ ange mut de da d oep oe bloeëte kneeje n on de praivesikomise vroage. Oevaul da g’er zoe w al angt, da komt er ni j oep oan al ang d’er zoevaul da ch ge duir de boeëme ’t bos nimer zee. Mor e fait is’t da t er al mieër én mieër van dee loormasjeengtsjes baikaume. Ne meings vult zenaige nimer oep ze gemak as em auver de Mèèr waendelt. Mor joa, ’t ei d oek zen gooj kaente. A ch ge bedeingt da t er teigewaurdeg joonge gaste vermoeërd were ver en mp3’ke ! ’t Is dan toch duir zoeë’n kameras da s ze dee laforde n éme kune te pake kraige. As da kan élepe dan wil ekik gèère wa f van men praivesi j oepzai zéte. Nen ieërleke meings ei t doar oemes gine last van. Of toch ni f vaul !


Beroopsnuispuiterér

We zule na j oek meschin wa meengder in aungze nuis mute ston puitere, gin papirekes oep de graungd gooje of is goo rochele , ni straf ston vraije of aungzen aungd zenen drol loate lige.
Aungdendrol oepkese !
Want as ge bedeingt da s ze da d amel kune zeeng oep de kompjooters van de polees ! De deeve zule na wél e planeke mute n éme woar da d al dee kamerakes oep stoan, aenders zal er ver un niks nimer te verapsake zén in de Koekestad.


Ni te straf vraije n oep de Mèèr !