Aentwaereps

woensdag, juli 29, 2009

153:De Bagerwaereke van 't Schéld

't Verkét
(Simbaul van de vraijen duirgang van 't Schéld)


Da kan na ni j ei: na woare d'olanders akaurd da wai oem 't eive wa f ver scheipe mochte loate duirvèère nor Aentwaerepe én da wai 't Schéld varder mochte n oitbagere. Na gon dee kaipope toch wél dwarslige zeiker ! In godsnoam we gon de klok na toch ni trugdroije. We lèève toch ni mieër in de Midelieëwe n ei ! Aungs oave boikote da rokt aungs in aungs aentwaereps art. Ieëst woare z'akaurd én naa begine ze trug te krabele n én te zieëvere. Mor wai gon ni mé j aungs voote loate ramele. As z'ambras wile dan kune z'ambras kraige. Oe gèère da w'un mosele n oek in aungs kaske sloage, we zule dan wél oep en aender gon. Oek as z'oep vakaense wile goan nor bavuirbéld "la douce France" da s ze dan mor raungdraije langs Detsland of aenders ne weigentaks betoale wer da s ze ni ch goo f van zule zén. A ch ge mor éfkes bedeingt oevaul olandse weengkels da t er ieër al oep de Mèèr zén dan veeng d ekik da s ze ni mute zége da wai van un profeteire. Lot aungs aupe da 't amel wél zal koole zaungder bloaze. Der zén worschainlek mieër olanders mé j arsene dan da wai deingke. Dee zule da klain oepeke van apsjaers toch zeiker ni j un goesteeng geive. 't Is ni j oemda t er e poar zaikers aungder d'olandse poleteekers zén da wai j oek aungs bieën mute staifaawe.Worschainlek zal 't wél zain --- én da d aupe wai--- gelak gewoeënlek : ze droongke n e glas, ze piste ne plas, én ales bleif gelak 't was.

zaterdag, juli 18, 2009

152: DE NASJENOALESTROT

Der zén plane n oem de Nasjenoalestrot nog mor is oepternift oep te breike. No ’t schaint wile dee laker gaste van ’t Schoeë Verdeep oek al de boeëme teige de vlakte gooje. Da s zén oem en ba d’aungderd boeëme dee j ochaereme nog gin tweengteg joar aud zén. Meschin ei t den ieëne n of den aendere n apsjaer teige de kaumende weengter braendaut noeëdeg. Én wai mieënde da boeëme n er woare n oem de lucht van ’t Stad wa prauperder te moake . Légt da no mor is oit on de keengdere dee j oep ’t schaul lieëre da s ze zoevaul muigelek boemekes mute baiplaente. Dee van ’t Stadois éme nateurlek oep un komuneziltsje ( as ze da d al éme) belaufd oem er aender te plaente. Én gai geloeëft da ! Der zén we dan vét mé ! Da s zén er van e gooj joar ! Aungdertuse zite we dan wér mor is mé j en ongezélege koal stroat. Mor da’s nog ni j ales. Oek ’t Meungtof zauwe ze wile volbauwe in plets van er e paerekske van te moake wer da t de klainmane kune ravote. Mut er gi zaend zén ! Och joong: da s zal nateurlek ieël wa mieër poong breinge in de zake van soemege raikebogers. Wa wile ze na j aigelek? Snapt egai j et nog ? Gon ze na van Seengtandrees trug de Paroche van Mizeire moake ? Gon ze da bitsje greung na nog afpake ? We gon da s zeiker ni loate gebuire !Joongk gelieërd is aud gedoan