Aentwaereps

maandag, juni 25, 2007

100: John Lundström [Dzjon Lundstreum]
Den Dzjon Lundström was en écht seiminiskeengd. Ze grutvoader was ne Zweidse zieëman dieë n in Aentwaerepe blaive plake was. Dieën n ad er en moke gevaungde no zen goesteeng én a j ei t er zene aengker oitgegoojd. Den Dzjon was de joongste van ne nést van zeiveteeng pagaders dee raungdkroste in de “Sjunde Himmel” ’t kafei in 't Schiperskwarteer da toongs van zen aawers was. Doar is den Dzjon gebaure n oep de zésde n oktauber van ’t joar 1919. Zélef ém ek doar loater on den toeëg gange. ’t Is doar da’k men ieëste Zweidse waurdsjes gelieërd ém. ‘k Kwam oek wél af én too w in den Danske Klubben én ba de Norske Mama, mor De Zeivende n Eimel is oitaindelek ’t kafeike gewere wer da ’ k f verneete Zweidse priveilése gekreige n ém. Want van en toal lieërde wél tejoree in de boeke, mor de lèèvende toal kun d’alieën oeppike duir mé t de meingse te klape.
Tot in de joare daerteg éme zen aawers da kafeike n aupegaawe. As ze dochte da s ze genoeg verdeengd ade, zén ze veroisd no ’t Keel. Mor den Dzjon ei s zenaige noeët ni j ieëmel kune losmoake van ’t Schiperskwarteer én zen boongke van zieëmane. Deroem da ge da s zoe dikwels oeërt in zen leekes. ’t Zén gin romantise smartlape, mor ieërder raa leekes auver ’t lèève van de klaine man. ’t Zal oe dan oek ni f verwaungdere da t den Dzjon ne Rooje n in art én neere was dieë gin blad vuir zene maungd nam oem de boaze n én de boazepoepers in un ém te zéte.
Zeenge n én muzeek moake was ver em eite n én dreengke. A j ad et van ze voader meigekreige dieë n oek zoong én derbai zenaige begelaide n oep zen vijaul. De klainen Dzjon ei t em gewoeën noagopt. As joonge gast ei t em otaustop gedoan én duir ieël Uiraupa getoord. In de juigdérbaerege mokte n em kénis mé f volksdaense n én volksmuzeek. In de juigdérbaereg van Aide-Kalemtaut noemde z’em zélefs Voke Vijaul ! Mor da was zene n échte stail ni. A begost zélef leekes te schraive mor dan auver meingse--- de klaine gaernot---van Aentwaerepe.
Zen ieëste leekes schreif em ver de keengdervakaenses van de mutuwaliteit “De Voorzorg” [de vuirzereg] Der wa s em nautabeine téchnis advizeër én stoong em in ver d’oeplaideeng van de monitors. A mokte smoreges de klaimane waker mé gezang én blokfloite n of vijaulemuzeek. Én smiddags kwam em af mé j e groeët blad vol mé beilekes in den traent van de Schnitselbaengk zoe w as de plakoatzangers vreugerjoare deije n oep de marte.


Dan muste de keengdere oemtaawe wéleken tékst dat er eedere kieër ba ’t vuirege beileke paste. Den Dzjon weis dan mé ne stok no ’t volgende beileke én zoong wér e stukske.Da d aindegde dan oek eedere kieër mé j e refrain. A j ad oek en dzjob ba de “Nationale Dienst voor de Jeugd” [Nasjenoalen Deengst ver de Juigd]. A waerekte mei j on ’t keengderureke ba de radejau w én den téleveeze.
A schreif oek et leeke ver d’Aentwaerepse klub van de Moestasje da’k in e vuireg stukske van mai j oemgezet em in de neef Aentwaerepse Spéleeng. Oep de wébsait van dee Klub kun de da leeke belestere in zoiver Aentwaereps. Da d’aindegt mé j et onstaerfelek refrain:


Want den ieëne zei t dit én den aendere zei t dat
Mor ne smool zaungder sner is pesees en bloeët gat.


Den Dzjon is oek den oteër van ’t duigenuteleeke ba ’t béldsje ni f vaer van den “Oudaan” [odoan]. We zule n et eer weirgeive zoe w as ai j et geschreive n ei:


Oep den Oudaan stater nondedju


à ventje in zen blote ku


't is famile van "Manneke Pis"


ge kunt goe zien dat nen "Deugniet" is


Ref.: ja ja ja ....


Mensen bleft toch staon


en komter mor es aon


mor doeget met fatsoen


dan meude "wenske" doen


't is 't allerschoenste "gat"


van heel de koekestad


ja heel de waereld rond


vind men geen schoener "kont"


Ref.: ja ja ja ....


Er staot geschreve onderaon


"Met heel de stad, mor nie me mij"


En die da nie goe verstaon


zen ni van hier, geloofd me vrij.


Ref.: ja ja ja ....


( © John Lundström december 1976)

En tadsje n ei t den Dzjon gewoeënd in Duirne in da stretsje néfe ’t aud gemieëntenois . Deroem zul d’em doar oek trugveengde n in e zoltsje van ’t Voleksmuzeijem Turninum .
Dernoa veroisde n em no Maereksoem, wer da t em oitaindelek gesterve n is oep de 26ste jeulee 1990.

donderdag, juni 07, 2007

099: Wannes Van de Velde


Zoe zag em er oit joare geleije


Willy Van de Velde , de Wim ver zen vreengde, is aigelek gebaure n in 1937 (de 29 ste n april) in de Seifoek. Ze voader was metoalbewaereker én ze mooder en noister gelak aungs mooder. Zen ieëste leekes lieërde n em van ze voader, Zjaek van de Velde, dieë ne volkszanger was, én oek
van ze grutvoader én de geleigenadzangers van stroatleekes oit de stameneis van de Seifoek.Loater zule zen aawers no ’t Schiperskwarteer veroize , no de Zirekstrot oem zjust te zén. Ze woeënde bauve de Spoanse weengkel van de famile Bernad , in en aud ieërenois mé s zoe w eet as ne Spoanse “patio” woar da t de wainvoate stoonge weroit da ch ge wain van ’t vat kon koeëpe. ’t Is zeiker én vast doar da t em ver ‘t ieëst kontakt kreig mé t de “Flamenco” [flameingkau], de muzeek van de Spoanse Siguiners, dee j in den taid van Franco [fraengkau] voaderlandsloeëze woare. ’t Zote n is da t de mieëste meingse deingke da t da na tipise Spanjorde zén. Da’s en groeëte vergiseeng want de Siguiners zén afstameleenge van e volek da f van de kaente van Indije komt. Un toltsje, et “kalo’” is verwaent on et Sanskreet.
Zen ieëste gitaerlése kreig em van” Ilse Alfonso”
Oemda t da wa sjiker kloongk ei t de Wim loater zenaige n oep e Spoans flameingkaupletsje “ El niňo de San Andrés “ loate noome. A spélde n indertaid gitaer in e spagetiréstoroanke in ’t Stoasekwarteer. Tuse n okskes ’t is on mai dat em toongs dieë Spoanse titel ei loate n oepstéle. Mor da schaint em al laengk vergeite te zén. Van ’t Seengt-Andrees kwarteer wist em indertaid ni s zoevaul want a kénde ni j ieëns “Et Leed van ’t Seengt-Andreeskwarteer” da K.C.Peeters in zene schoeënen boek “Eigen Aard” [Aigen Oard] gepubliseird ei (Oeëfstuk III.3 “Et Voleksleed”). Oek da d ém ekik ver em auvergeschreive.
W’éme n oek soame en dieël van aungze leigerdeengst gedoan. Ik rapeleir menaige nog goo da t de Wim toongs ni wau da t em in ’t dijalékt oangesprauke weer. Gelukeg is em doar van truggekaume aenders ade w’et naa zaungder al zain Aentwaerepse leekes mute stéle. Seidert 1966 spélde n em soame mé “ Flor Hermans” ne vijolist én mé “Walter Heynen” ne flutist én den akordéjonist “Bernard van Lent”. Une répértwaer bestoong oit wa z’in mainen taid stroatleekes noemde, én wa s ze naa j ieël défteg volksleekes noome.
As keengd zag em ver den ieëste kieër nen doojene dieë kapot gemokt was duir ne V1, zoe w as ekik mainen béste moat ém zeeng doeëdblooje in de Gaestrot. Den aurlog ei f van aungs ale twieë antimilitariste gemokt. We koste gin uniforeme reeke n of zeeng. Dieë verplichte leigerdeengst (toongs was da nog zoe) doar muste we van kotse. Ver em zoe goo w as ver mai was da f verlauren taid. Al probeirde z’aungs wais te moake da w in 't leiger échte veingte geenge were. Joa, men oeër, z’éme n aungs alieën gelieërd oo da we meingse muste kapotmoake. De Wim geeng al van zen véfteeng joar no ’t schaint studeire n on de Kuineenglek’ Akadeime ver Schoeëne Keungste n in Aentwaerepe. Want, aigelek faitelek wau w em schilder were.Noa ’t leiger éme we mekaendere laengk nimieër gezeeng tot da ‘k em trug zag as begelaidende gitarist in d’Aentwaerepse Balétschaul. Want néfe zen gedreivenad ver al wa d’Aentwaereps is ei ’t em nog altaid dee Spoanse vlam in ze laif. A j is er zélefs ver nor Andaloozeje gegoan oem doar gitaerlése te gon volege.
Wa d aawer mor nog vol veurAs em trugdeingt on de Zirkstrot van vreuger dan krai t em en krop in zen kèèl.” In dee stroat was er écht lèève! ’t Was en écht stukske van ’t Zoide. Zélefs de rèège rauk er aenders. Ge kon er de guir oepsnoive van gebake vis , voate Spoanse wain én ’t Schéld. "Da d alemoal kleengt duir in zen leekes werin da t em probeirt da f ver ’t noageslacht vast te lége. Mor tegelaikertaid wét em mor al te goo da t da ni f vaul zal élepe. De meingse n oeëre zen leekes wél gèère, mor varder go t da worschainlek ni. Mé leekes kun de spaiteg genoeg de rotegad van deize wèèreld ni f veraendere.
De Wim beséft da mor al te goo naa. Z’éme van zen waik ne groeëte poinoeëp gemokt. Aindelek éme z’ingezeeng da t da s zoe ni varder kan. Mor ver soemege prachteg’ aerefstuke van aungs stad is’t al laengk te loat. Ze probeire n eer én doar te réde wa s ze nog réde kune. Mor oep aender pletse gon ze gewoeën varder. Zee mor no ’t Schiperskwarteer én ’t Ailandsje. As er poong te roape valt, zén de géldwoleve n er ’t ieëste bai.

Aud mor nog ni j oitgeblust

dinsdag, juni 05, 2007

098: George Van Cauwenbergh

Den béste n Aentwaerepse stadsgids dieë w'oeët gad éme n is er ni mieër .

De “George Van Cauwenbergh” ei t de 24ste mai j en ataksje gad da t em fatoal gewere n is. A j is er 77 gewere. Ze laif was versleite mor zen arsene waerekte nog perfékt .
Indertaid (da mut deingk ek raungd 1957 gewést zén) klooge z’on ’t Stad da t er in Aentwaerepe gin échte stadsgidse woare dee mé kénis van zoake de toeriste koste wégwais moake in ’t Stad. Deroem geenge ze ne serjuize kursus geive n oem stadsgidse n oep te laije. De Zjorsj én ikzélef , wai leete n aungs inschraive ver dieë kursus. De Zjorsj is er mé duirgegon; ike ni ,want ik was toongs on’t studeire n én noa én tadsje n ém ek et dan mor oepgegeive want ik kon da nimer kombineire .Ik rapeleir me nog da d ieën van d’égzoamevroage was: “Oevaul otélkoamers zén er in Aentwaerepe ?” Da was toongs ni f vét. Mor z’ade nateurlek al de peiskoamerkes achter de vitrine van 't Schiperskwarteer er ni baigereikend. Aenders ade da t er ieël wa mieër gewést. Mor swat, ge zee f van eer oe serjuis da t dieë kursus genaume weer.
Joarelaengk ei t de Zjorsj mé toeriste raungdgetoord in ’t Stad. Neemand kon et zoe goo w oitlége n as ai. Neemand wist zoevaul in guire n én kluire te vertéle n auver aungs stad as de Zjorsj. Oek in zen boeke dee j as ge , as g’er ieëne kieër on begint , in ieënen trék oitleist. Ne raséchte vertéler was em . Oek in ’t boiteland was em en bekénd’ Aentwaerepse figeur.
Zene populèèrste n boek was zeiker én vast de “Gids voor Oud-Antwerpen” [Gids ver Aud-Aentwaerepe], werin da t em zeive stadswaendeleenge beschraift.
Den ieësten druk van 450 bladzaide n is van 1973 . Aungdertuse is dieë gids al zeiker neige kieëre oepternift gedrukt gewere.


Zene lésten boek auver 't Stad van flak noa den twide Wèèreldaurlog ,mé fotaus van "Cas Oorthuys" nen Olander dieë noa de Bevraideeng verleefd gewere was oep aungs stad.
De Zjorsj was ne gedreive vuirstaender van ‘t bewoare van d’istaurise gebauwe van ’t Stad. In de joare seiveteg woare n er dee paljaskes van ’t Schoeë Verdeep dee j ieël wa d éme loate n afbreike wer da we naa spait van éme. Zoe w as Den Ipodrom, ’t Vloms Tejoater én ’t Tolois. Da must amel teige de kest. Da komt er van as er nen oeëp idjaute poleteekers et ver ’t zége n éme. De Zjorsj bléte gelak e klai joongk as ze der on begone. ’t Ieënege da t em derteige kon doong was er auver schraive. Der is naa niks nimer on te doong ! Da komt nimer trug !
Deis muingd zau w em oep ‘t Stadois geveerd were ver de 65 joar da t em stadsgids gewést is.'T ei ni muige zain !
Oeët ei t de Zjorsj gezei: “’k Zal Aentwaerepe noeët verloate, tenzai tuse veer plaengke”. A j ei waurd gaawe.
In “t Elzenvéld” éme w’oitaindelek afschaid van ém mute neime .vrijdag, juni 01, 2007

097:Fieëst ba d'Aentwaerepse SnoreklubMorege ,zoaterdag den 2de jeunee van ’t joar 2007 wert ver de 29ste kieër de “Snor van ’t Joar” gekauze én tegelaikertaid wert de 20 joar Brooderschap (1987-2007) van d’Aentwaerepse Snoreklub mé t d’ieëste “Höfener Bart-und Schnorresclub” van “Höfen an der Enz” in Detsland geveerd.

Spés-joal ver deize verjoardag weer ieën van de leide van dee Detse Brooderklub gekauze. Dieë man was 20 joar geleije n oek al van de partai toongs da s zun en bezeuk brochte on ’t Stad. Noa de vaul Aentwaerepse n én Bélgise loréoate, 2 Olandse n én 2 Eingelse, is ‘t dan naa d’ ieëste Detse “ Snor van ’t Joar” A j ei d al ieël wa praize verdeengd oep kampejoongschape in de klase “Ongoarse Moestasj” én zene noam is:“OTMAR GLAUNER”Varder were zeiker én vast nog oitgenoeëdegd de brooders oit ale weengdstreike: Olanders, Eingelse n én de mane van Schoeëte n én Wéstvloandere.

Eer volegt dan etPrograma:


Zoaterdag 2 jeunee 2007

13:30 bajieënkomst on ’t lokoal “ De Konincklijke Snor” in d’ “Adriaan Brouwerstrot” numerau 33 in Aentwaerepe.
14:00 vertrék no de Greungplets woar da t de “Snor van ’t Joar” zal oangestéld were oep de kijosk.
17:00 trug on ’t lokoal wer da t er zal gefieëst were mé nen DJ da t de stuke n er af vleege.


Ver deis geleigenad zule de Detse Snorebrooders e poar votsjes van un streikbeer meibreinge n oem te kune kleengke n oep de Brooderschap.Zaungdag 3 jeunee 2007


09:30 gezoamelijk ontbait in ’t Zieëmansois mé t d’Eingelse n én de Detse Snorebrooders én dan en waendeleeng langs de Groeëte Mart én en bezeuk on de Seengksefoeër.

Ver de gintreseirde volege n er eer nog wa d inlichteenge:

De klub ei d uire zeitel in kafee “De Konincklijke Snor” in d’Adriaan Brouwerstraat 33, 2000 Aentwaerepe.
Den télefon én de faks : 03 226 01 98
Den iemeil: ronnie.vermeulen@pandora.be
Ver ’t Sékretarjoat mute ba “Wim Wynakker” (en bizjoo van nen noam !) zén. Dieë zenen télefon én faks is: 03 449 12 52. Zenen iemeil is: wim.wynakker@skynet.be


E Stukske Gescheedenis van d’Aentwaerepse Snoreklub

D’Aentwaerepse Snoreklub is gesticht gewere n oep de 5de n oktauber 1978 in “De Snor” en eitkroeg oep de “Brouwersvleet “numerau 32 in Aentwaerepe. De stichter van de klub is de stameneisboas “Willy Dupon”. De mane dee j oep da gedacht kwoame wauwe wa lèève n in de braawerai breinge.
Aungdertuse n éme d’Aentwaerepese snoredroagers al ne goo gevulde palmarés . Al twi kieëre n éme z’et zoevaer gebrocht da s z’in de “Guinness Book of Records” ston. Da wil d al wa s zége n ei ! Den ieëste kieër mé ’t wèèreldrekord Nuisdaawe én dernoa mé ’t langste broadspit van ieël de wèèreld. Al verschilende kieëre zén z’oep den téleveeze gewést. In aungs aige landsje, mor oek in Engeland,in Fraengkrek, in Oland én in Detsland.
’t Sprékt vanzélef da ’t er oek internasjenoal verbroederd weer mé klubs oit Eingeland, Fraengkrek,Itoaleje,Zweide n én Detsland én nateurlek oek oit Oland. In aungs aige landsje n éme ze vreengde in de snoreklubs van Zieëbruge, Schoeëte en Ortselér.
Joarleks éme z’aktivitaite dee j al tradeese gewere zén. Zoe w as “ De Nacht van d’Aentwaerepse Snore” én “ De Snor van’t Joar”.Ver dee léste féstivitait wert er nen BV of nen boitelandsen bekénde persoeën gevroagd of da t em en dageske zau kune vraimoake oem duir de klub in de bloemekes gezét te were. Der oeër d altaid nen oeptocht duir ’t Stad én en ontvangst oep ’t Stadois bai.
Seidert jeunee 1987 éme de snore n oek un aige laend: “D’onafangkeleke Républeek Snoroavija". Da scheerailandsje in de Moas kwam in ’t nifs oemda ni j alieën d’Olanders mor oek Zjozei “Happart” oansproak mokte n oep da stukske van aungs voaderlands teritaurejum. Mé j en kompleit’ armoada éme toongs d’Aentwaerepse Snore n en invoase vuirberaid én da lapeke graungd in bezit genaume.Eeder joar oepterneeft wert da fait érdacht mé j en beidevoart der notoo.
Duir oemstandegeide n éme z’ e poar joar geleije mute veroize no kafei “De Konincklijke Snor” in d “Adriaan Brouwerstrot” numerau 33. Alieën ’t lokoal is toongs veraenderd ver de rést is ales gebleive gelak et was. Tot oep ’t momeingt da t de vuirziter van toong “Willy Dupon” beslaut trug no de Brouwersvleet te goan. In en algemieëne vergoadereeng weer er beslist da ‘t klublokaal ba de "Ronnie "zau blaive .Mor de" Willy "kon der ni mé t akaurd gon. A bolde n et af én wau w oek gi lid nimer zén. ’t Is wél spaiteg da t em oep dee maneer ze lèèveswaerek in de steik ei ch geloate.De klub ei d uiraige kune n érpake én is nog noeët zoe w akteef gewést.
Eer nog de leengk no de wébsait van d’Aentwaerepse Snoreklub:

http://www.snorrenclubantwerpen.be/
’t Snereleeke van Dzjon Lundström

(in aungs spéleeng)

Wil d’as veingt duir ’t lèève goan
Lot er dan oe sner mor stoan
’t Is goo f ver ‘t dreengke, ’t is goo f ver ‘t eite
Lot aungs ’t vraije ni f vergeite
Want…den ieëne zei t dit
Én den aendere zei t dat

Mor ne smool zaungder sner
Is pesees en bloeët gat
2x


E’n zé de soems blut, ge bezit gine seingt
G’ét nog en sner, ge bléft er ne veingt
Ge kunt er ale waive kraige
Auver de rést zule we mor zwaige

Refrain

On ale mane ne gooje road
Lestert no mai vuir da ‘t is te loat
Wil de lèève n ieël konteingt
Droagt dan en sner, dan zé de ne veingt

*************************


As ge de muzeek er bai wil d éme, go t dan no de wébsait van de Klub("Clubinfo>>>Snorrenlied") én klikt oep da loidspreikerke.